image banner
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4

Địa chỉ: 371, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An

Điện thoại: 02723826251

Chức năng

Ủy ban nhân dân phường 4 là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Hội đồng nhân dân phường 4 bầu ra theo nhiệm kỳ, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân phường và Ủy ban nhân dân thành phố Tân An.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

Thông tin lãnh đạo UBND phường 4:

1. Ông Phạm Hoàng Tuấn Khanh - Chủ tịch UBND phường 4.

Điện thoại:  097 885 9325

Địa chỉ email: khanhpht@longan.gov.vn

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách khối Kinh tế Tài chính, khối Nội chính.
Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu UBND, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của UBND, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo qui định tại Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời cùng UBND phường chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng uỷ, HĐND phường và UBND thành phô.
Triệu tập, chủ trì các phiên họp và các hội nghị khác của UBND, khi vắng mặt thì uỷ quyền Phó Chủ tịch chủ trì thay; đảm bảo việc chấp hành Pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và HĐND phường.
Căn cứ vào các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND phường và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng của UBND phường.
Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ, đôn đốc, kiểm tra các thành viên UBND phường và các cán bộ, công chức khác thuộc UBND phường, Trưởng khu phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc, những vấn đề đột xuất, phức tạp trên địa bàn; những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền của Phó Chủ tịch và ủy viên UBND phường.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của phường, hoạt động của UBND với Đảng uỷ, HĐND phường và UBND thành phố.
Tổ chức việc tiếp dân, xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân theo qui định của pháp luật.

 2. Bà Trần Thị Mộng Ngành - Phó Chủ tịch UBND thành phố.(phụ trách Văn xã)

- Điện thoại: 094 670 0444

- Địa chỉ email: ttmongnganh@longan.gov.vn

* Nhiệm vụ quyền hạn

Phụ trách chung về lĩnh vực Văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế - tôn giáo, quy chế đân chủ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phân công.
Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các công việc theo lĩnh vực được phân công trên địa bàn. Phó chủ tịch UBND được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch khi giải quyết các vấn đề mà Chủ tịch UBND phường đi vắng và có sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND phường.
Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch, trước UBND và HĐND phường về lĩnh vực được giao, về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; cùng Chủ tịch và các thành viên khác của UBND chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của UBND trước Đảng ủy HĐND và UBND thành phố. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó chủ tịch phảỉ báo cáo Chủ tịch UBND phường quyết định.
Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên khác của UBND thì chủ động trao đổi phối hợp với thành viên đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định.
Kiểm tra, đôn đốc cán bộ công chức, Trưởng khu phố thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực được giao.

Các Ủy viên UBND phường 4:

Nguyễn Hoài Phong - Trưởng Công an phường 4

Ông Lê Quốc Việt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 4

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh